Persoonlijk
Betrouwbaar
Transparant
Hoge kwaliteit
Totaalpartner

Algemene voorwaarden

Supreme Car Store houdt zich bezig met de in- en verkoop en reparatie van auto’s, met name BMW’s.  

Supreme Car Store biedt haar klanten en partners expertise in dit vakgebied. Aangezien Supreme Car Store ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze Privacy Verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens Supreme Car Store verzamelt en voor welke doeleinden. Ook wijst Supreme Car Store u met deze Privacy Verklaring op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

 1. Contactgegevens

Supreme Car Store / Supreme Cars Holland

Hunnenpad 1

5349 BG Oss

Telefoon: 06 27511803

E-mail: info@supremecarstore.nl

 

Website van Supreme Car Store: https://www.supremecarstore.nl

 

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via  e-mail: info@supremecarstore.nl

 

 1. Soorten gegevens die worden verzameld

Supreme Car Store verwerkt persoonsgegevens als hij auto’s in- en verkoopt, auto’s repareert en overige diensten aanbiedt. De verwerking van persoonsgegevens is in dit geval vaak beperkt tot het registreren van naw-gegevens, e-mail en telefoonnummer.

 

A. Contact

 

Via de website van Supreme Car Store bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen.  

 

Supreme Car Store vraagt in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mail
 • Telefoon
 • Vraag en/of opmerking

 

B. Websitebezoek/het verbeteren van de website

Supreme Car Store maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Pagina’s die u bezoekt
 • Het aantal bezoekers op de website
 • Duur van het websitebezoek

Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

 

Niet alle gegevens worden altijd gebruikt

Van belang hierbij is om te weten dat Supreme Car Store niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Supreme Car Store de gegevens verwerkt.

 

Supreme Car Store verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Supreme Car Store hiervoor expliciete toestemming.

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Supreme Car Store verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

 

Supreme Car Store verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Supreme Car Store ter beschikking stellen.

 

Supreme Car Store heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@supremecarstore.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Indien wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar moeten verwerken, dan dient de persoon de voorwaarden van deze privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat deze worden begrepen en geaccepteerd.

 

 1. Gegevensverwerking

Via de diensten van Supreme Car Store worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

 

Supreme Car Store gebruikt de gegevens voor:

 • onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • relatiebeheer;
 • onze diensten koopt/afneemt;
 • de opdracht uitvoeren;
 • de koopovereenkomst uitvoeren en/of eventuele garantieverplichtingen nakomen
 • zo nodig van belangrijke productinformatie wilt worden voorzien;
 • inschrijft op onze nieuwsbrieven;
 • uw diensten aan ons verstrekt;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • contact opneemt met ons via het contactformulier of de receptie en
 • u deelneemt aan onze zakelijke evenementen.

Supreme Car Store verwerkt uw gegevens voornamelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Supreme Car Store de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Ook kan Supreme Car Store gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Supreme Car Store zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Supreme Car Store zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang.

 

 1. Bewaartermijnen

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Supreme Car Store zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Supreme Car Store een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Supreme Car Store de gegevens langer (bijvoorbeeld in verband met garantietermijnen).

 

 1. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Supreme Car Store gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Supreme Car Store maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Supreme Car Store vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

 

Supreme Car Store zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Supreme Car Store daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Supreme Car Store respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Supreme Car Store doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Supreme Car Store beveiligt haar gegevens onder andere door updates, virusscanners en overige beveiligingsmaatregelen. Als Supreme Car Store (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Supreme Car Store deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

 

 1. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

 

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@supremecarstore.nl Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Supreme Car Store probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

 

 1. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

 1. Wijzigingen

Supreme Car Store behoudt zich het recht voor om dit Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.